SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs - og leveringsbetingelser

 

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en anden periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men sælger garanterer i så fald minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

 

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne, de på leveringsdagen gældende priser ex. moms, og levering ab fabrik, medmindre den samlede ordre overstiger kr. 6.000. Ved ordrer over dette beløb leveres franko overalt i Danmark, hvor øerne er land- eller brofaste med fastlandet. Undtaget er levering af bambusstager, hvor 50% af fragtudgiften for disse bambusstager bliver tillagt fakturaen. Ved levering til ikke land- eller brofaste øer aftales leveringsbetingelser særskilt. I forbindelse med levering tillægges emballagen til fakturaen.

 

3. Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik (Incoterms 2010) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet af aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at sælger kan justere priserne.

 

4. Betaling – gebyrer m.v.

Såfremt kunden ønsker at modtage fakturaer og kontoudtog elektronisk, er der ingen gebyrtillæg. Ønsker kunden sædvanlig faktura og kontoudtog tilsendt, tillægges et portogebyr på DKK 20,00. Såfremt den samlede ordreværdi ikke overstiger DKK 1.000,00 ekskl. fragt og moms, tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 25,00.

Købers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke sælgers forhold, er sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,8 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

 

5. Ejendomsforbehold

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af sælger på købers vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal produkterne forsikres af køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over de solgte, indtil ejendomsretten er overgået til køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

 

6. Mangler

Sælger påtager sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer, eller tekniske indgreb, foretaget uden sælger skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostningerne ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Brud på tæller efter fraskær af brugte garn er ikke omfattet af sædv. Frydendahl garanti. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftligt reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret og senest 8 dage efter at manglen er konstateret. Efter at sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil sælger uden forsinkelse afhjælpe manglen.

Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af nye eller repareret del. Såfremt sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som er ombyttet
i henhold til foranstående, skal stilles til sælgers disposition. Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 18 måneder efter levering til køber.

 

7. Ansvarsbegrænsninger/produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørens forhold. I det omfang sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer sælger dette krav til køber, og køber er forpligtet til at rettet sit krav direkte mod leverandøren. Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger købers samlede betaling for genstanden. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab af data og omkostninger til disses etablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel uagtsomhed. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer. Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager sælger sig intet produktansvar. Ansvaret begrænses til kr. 10.000.000. (skriver ti millioner kroner).

 

8. Driftstab vedrørende produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

 

9. Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

 

10. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettigede til ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

11. Afgørelse af tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.

Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, skal tvisten afgøres ved Voldgift i overensstemmelse
med de til enhver tid gældende voldgiftsregler for voldgiftsinstituttet i Danmark og efter dansk lov. Sælger accepterer ikke at dets varer vide reeksporteres til USA/Canada uden særskilt skriftlig aftale herom. En ansvarsdækning fra sælgers side er betinget af et udtrykkeligt skriftligt tilsagn.